Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om åtgärder för stärkt säkerhet vid transporter av frihetsberövade Diarienummer: Ju2023/01066

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kriminalvården att identifiera och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att stärka säkerheten vid transporter av frihetsberövade. Identifierade åtgärder ska löpande implementeras i verksamheten.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att titta på frågor kopplade till både planering och säkerhetsbedömning inför transporter samt själva genomförandet av transporter. Det kan handla om till exempel kommunikationsmöjligheter inför en transport, informationsöverlämning mellan myndigheter och åtgärder för att minska behovet av transporter. I uppdraget ingår också att se över behovet av poliseskort.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Statens institutionsstyrelse, Polismyndigheten och Migrationsverket samt med andra berörda aktörer.

Kriminalvården ska lämna en muntlig delredovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2023. Uppdraget ska slutredovisas skriftligt senast den 20 oktober 2023.