Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att effektivisera processen för anslutning till transmissionsnätet Diarienummer: KN2023/03425

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att vidta åtgärder för att effektivisera hanteringen av förfrågningar om anslutning eller utökat abonnemang.

Ladda ner:

Svenska kraftnät ska senast den 31 december 2023 till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet) redovisa kompletteringar till myndighetens befintliga vägledning för anslutning till transmissionsnätet avseende

  • ändamålsenliga krav på mognadsgrad hos anslutande part,
  • krav på delning av information mellan nätföretag om överlappande förfrågningar om anslutning eller utökat abonnemang samt
  • krav på delning av information mellan berörda nätföretag och anslutande part som har betydelse för Svenska kraftnäts hantering av anslutningsärendet.

Vidare ska Svenska kraftnät senast den 31 januari 2024 publicera allmänna råd och rekommendationer för nätföretag där affärsverkets krav på mognadsgrad, krav på informationsutbyte och turordningsprinciper samt rutiner för hantering av villkorade avtal beskrivs utifrån ett systemansvarsperspektiv. Informationsutbytet med anslutande part ska beaktas särskilt. Med hänsyn till de förutsättningar som råder i anslutningspunkten ska Svenska kraftnät erbjuda anslutning genom avtal om villkorad kapacitet.

Slutligen ska Svenska kraftnät utreda möjligheterna att en anslutande part som kan erbjuda systemnytta eller vars anslutning ryms inom befintligt nät kan få förtur vid anslutning till Svenska kraftnäts transmissionsnät.

Laddar...