Hoppa till huvudinnehåll

Nya regeringsuppdrag syftar till att korta anslutningstiderna till elnätet

Publicerad

Elektrifieringen av industrin försvåras i dag av otydliga regler kring anslutning till det svenska elnätet. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat om två uppdrag till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen som syftar till att effektivisera anslutningsprocessen och korta ledtiderna.

– För att nya företag ska kunna etablera sig, och befintliga ska kunna växa, behövs tillgång till anslutning till elnätet och tillräcklig effekt. Att effektivisera processen för tilldelning av anslutningskapacitet är ett viktigt steg för att bättre möta företagens behov och i förlängningen vår möjlighet att nå våra klimatmål och stärka svensk konkurrenskraft, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Bristfälligt informationsutbyte är i dag en orsak till längre ledtider

När man i dag planerar för större anläggningars anslutningar till elnätet är bristfälligt informationsutbyte mellan aktörerna en orsak som kan leda till längre ledtider. Det kan bland annat handla om att det saknas information om vilket skede en anläggning befinner sig i inför en potentiell anslutning. Det kan även röra sig om att aktörer ansöker om anslutningar vid flera olika platser i Sverige för att se var någonstans man först får en anslutning.

Detta leder till att det blir luftbokningar i systemet. Ansökningar där en potentiell anslutning ligger långt fram i tiden, alternativt ansökningar där en anslutning faktiskt aldrig kommer att ske, tar således upp plats i kön. Sådana ansökningar försenar anslutning av andra anläggningar som är klara för anslutning till elnäten men som ansökte om anslutningen vid ett senare tillfälle. Problemet har blivit särskilt kritiskt i samband med att antalet anläggningar som önskar få anslutning till elnäten ökat.  

Uppdrag till Svenska Kraftnät

För att komma åt detta problem har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att dels utveckla sin befintliga vägledning om anslutning till stamnätet, dels att publicera allmänna råd och rekommendationer om utbyte av information mellan berörda nätägare. Detta innefattar även utbyte av information med den som önskar få anslutningen till elnätet. Det kan till exempel handla om information om vem som ansöker, hur stor anläggningen är som ansökningen avser samt när anläggningen är klar för anslutning.

Svenska kraftnät ska ta fram dessa uppdateringar, råd och rekommendationer så att de är klara för publicering i början av 2024.

Vidare får Svenska kraftnät i uppdrag att vidareutveckla möjligheten att ansluta till elnätet via så kallade villkorade avtal. Detta innebär att anslutningsavtalet ger Svenska kraftnät rätt att under vissa förhållanden minska elanvändningen i anslutningen. Svenska kraftnät ska även utreda möjligheterna att ge förtur till anslutningar som kan tillhandahålla systemnyttor eller vars anslutning ryms inom befintligt nät. Syftet är att dessa åtgärder tillsammans med ökat informationsutbyte ska öka effektiviteten i handläggningsprocessen vid platser i nätet där det finns ett stort intresse att ansluta.

Uppdrag till Energimarknadsinspektionen

Regeringen har även gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda ett utvecklat och effektivt utbyte av information mellan aktörer vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten. Uppdraget innebär att Energimarknadsinspektionen ska se över och lämna förslag på en ny reglering. Syftet är att den nya regleringen om informationsutbyte ska leda till snabbare anslutningsprocesser. Energimarknadsinspektionen ska redovisa sitt uppdrag i slutet av mars 2024 och regeringen kommer därefter ta förslagen vidare för att få en ny reglering på plats.

 

Laddar...