Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud Diarienummer: A2023/01237

Publicerad

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ eller liknande som kan leda till att fler arbetstagare vill engagera sig i rollen som skyddsombud.

Ladda ner:

Myndigheten ska som grund för sina förslag, så långt som möjligt, redovisa det nuvarande antalet skyddsombud i Sverige och utvecklingen över tid. Redovisningen ska innehålla en jämförelse mellan branscher som verket bedömer vara relevanta, med en uppdelning för kvinnor och män. Myndigheten ska därutöver särskilt analysera vilka faktorer som kan avhålla personer från att bli skyddsombud. 

Arbetsmiljöverket ska senast den 30 april 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).