Uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal Diarienummer: LI2023/03246

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det bör bland annat tydliggöras vilka åtgärder som en byggherre eller en fastighetsägare får åläggas att bekosta och hur kostnaderna ska fördelas mellan olika aktörer. Vägledningen ska främst rikta sig till kommuner, byggherrar och fastighetsägare samt myndigheter som berörs av exploatering med anledning av plangenomförande.

Ladda ner:

Vägledningen ska kunna användas vid avtalsförhandlingar om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Vägledningen ska dock inte avse avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket hämta in synpunkter från Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning, ett urval länsstyrelser, Naturvårdsverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skatteverket, ett urval kommuner och kommuners VA-huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner, ett urval byggherrar, Energiföretagen Sverige, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt övriga myndigheter och aktörer som enligt Boverkets bedömning berörs av uppdraget.

Boverket ska senast den 30 juni 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur departementet).