Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Konsumentverket att stärka och utveckla stödet till den kommunala konsumentvägledningen Diarienummer: Fi2024/00171

Publicerad

Regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att genomföra insatser för att fortsatt stärka och utveckla stödet till den kommunala konsumentvägledningen samt, så långt det är möjligt, redovisa effekterna av dem.

Ladda ner:

Uppdraget ska inriktas på kostnadseffektiva insatser som syftar till att stärka
konsumentskyddet och förebygga överskuldsättning och privatekonomiska problem, genom att konsumenter via ett behovsanpassat stöd ges goda möjligheter att ta tillvara sina rättigheter. Insatserna ska särskilt avse sårbara konsumenter.

I uppdraget ingår att kartlägga den samverkan som sker mellan kommuner när det gäller konsumentvägledning och, med kartläggningen som grund, verka för att sprida kunskap om och goda exempel på mellankommunala samarbeten i syfte att förbättra kommunernas förutsättningar att erbjuda vägledning till fler konsumenter. I uppdraget ingår också att i förekommande fall stödja samverkan mellan kommunal konsumentvägledning och budgetoch skuldrådgivning samt att analysera förutsättningarna för samverkan med andra lokala aktörer, såsom företag och de statliga servicekontoren, inklusive i vilken utsträckning detta får anses vara kostnadseffektivt.

I uppdraget ingår vidare att analysera i vilken utsträckning kommunal konsumentvägledning bidrar till mer kompletta anmälningar hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid genomförandet av denna del av uppdraget ska Konsumentverket inhämta information från ARN. 2 (4) Konsumentverket ska, om det bedöms lämpligt, även ta fram rekommendationer för den kommunala konsumentvägledningen och göra dessa kända. Myndighetens rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan utgöra förebild vid detta arbete.

Konsumentverket får även lämna förslag till andra åtgärder som syftar till att ytterligare stärka och utveckla den kommunala konsumentvägledningen. Myndigheten får vidare föreslå andra typer av frivilliga insatser som kommuner kan använda sig av för att förebygga överskuldsättning och privatekonomiska problem.

Myndigheten ska redogöra för förslagens samhällsekonomiska konsekvenser, och för det fall förslagen innebär kostnadsökningar för det allmänna, beräkna kostnaderna och föreslå hur de ska finansieras. 

Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från bl.a. kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner, Konsumentvägledarnas förening och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst samt de fyra konsumentbyråerna. 

Konsumentverket ska senast den 1 mars 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Inför redovisningen ska myndigheten genomföra ett seminarium dit berörda aktörer ska bjudas in för att ta del av resultatet.

Laddar...