Remiss av Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter Diarienummer: N2015/6012/PUB

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Lantmäteriets rapport: Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Ladda ner:

Den 12 februari 2015 gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att ta fram ett förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. I uppdraget ingick även att ta fram alternativa förslag till en sådan normaltaxa samt att redovisa konsekvenserna av förslagen.

Den nu remitterade rapporten utgör Lantmäteriets redovisning av uppdraget.

Senast den 25 november 2015 ska remissvaren inkommit till Näringsdepartementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.