Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Diarienummer: U2016/05318/F

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 6 mars 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Justitiekanslern
2 Datainspektionen
3 Socialstyrelsen
4 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
5 Vetenskapsrådet
6 Uppsala universitet
7 Lunds universitet
8 Göteborgs universitet
9 Umeå universitet
10 Linköpings universitet
11 Karolinska institutet
12 Skåne läns landsting
13 Stockholms läns landsting

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.