Remiss av SOU 2016:83 En svensk flygskatt Diarienummer: Fi2016/04305/S2

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:83 En svensk flygskatt.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 mars 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.