Remiss av promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Diarienummer: Fi2017/ 00532/FPM

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.