Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2017/00532/FPM

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en förlängd övergångsperiod för understöds-föreningar.

Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen. Enligt lagen om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Genom proposition 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro förlängdes övergångsperioden för understödsföreningar till utgången av 2017.

Förslaget i den nu aktuella promemorian innebär att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs ytterligare till den 30 juni 2019, i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)