Remiss av SOU 2016:90 Forskning och utveckling på försvarsområdet

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på försvarsområdet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 15 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.