Remiss från Socialdepartementet

Remiss av SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa Diarienummer: S2017/03553/FS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser regeringen remitterat "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa" (SOU 2017:47).

Ladda ner:

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på inriktningen av de
åtgärder som kommissionen föreslår bör vidtas inom det fortsatta folkhälsoarbetet.

Regeringen önskar inte synpunkter på förslag per målområde
som tidigare har presenterats i SOU-serien eller som för närvarande
utreds inom kommittéväsendet, genom uppdrag till myndigheter eller
liknande. Dessa förslag har antingen omhändertagits eller kommer
att omhändertas i särskild ordning.

I remissen ligger också att regeringen vill ha synpunkter på avsnitt 6.3 – kommissionens bedömningar av konsekvenser i vissa fall.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 30 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.