Remiss av promemorian Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i
kapitalförsäkring.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast måndagen den 2 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.