Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 12
januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.