Remiss avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen Diarienummer: UD2017/15958/HI

Publicerad

Här kan du ta del av vilka remissinstanser som regeringen remitterat Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast den 10 november 2017. Även andra instanser välkomnas att svara på remissen.

Remissen avser följande rättsakt:
KOM(2017)495: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.