Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering Diarienummer: Fi2018/00130/K

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig
finansiering.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 19 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.