Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering Fi2018/00130/K

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås vissa ändringar i och kompletteringar till de
förslag som lämnats i lagrådsremissen.

En lägsta nivå om ett prisbasbelopp föreslås i den begränsning av rörelseresultatet som ställs som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Den lägsta nivån utgör ett garanterat utrymme för en aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av storleken på det operativa kapitalet. Förslaget syftar till att möjliggöra ett rörelseresultat för företag och organisationer som har ett litet operativt kapital och dessutom kan ha svårt att öka detta. Detta är i huvudsak aktörer med en låg omsättning.

I promemorian föreslås vidare att mindre långtgående krav ska gälla för den som ansöker om tillstånd att ta emot offentlig finansiering och är en ideell förening, en stiftelse, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning eller en utländsk juridisk person med hemvist i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar någon av de uppräknade
associationsformerna. De särskilda kraven ska gälla under förutsättning att den juridiska personen har ett allmännyttigt syfte.

Förslaget innebär att sådan idéburen verksamhet som beskrivits ovan inte kommer att omfattas av kraven på en begränsning av rörelseresultat och värdeöverföringar eller kravet att verksamheten ska drivas i en separat juridisk person. Endast ett fåtal regler föreslås gälla för att sådana aktörer ska beviljas tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Den juridiska personen ska lämna en årsredovisning till tillsynsmyndigheten samt ha en auktoriserad eller godkänd revisor och får inte överlämna verksamhet till andra juridiska personer utan tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Förslagen innebär att idéburen verksamhet inte i onödan tyngs med administrativa åtgärder eller
överflödiga krav som inte anpassats för deras verksamhet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.