Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som
avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen, förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS.

I lagrådsremissen föreslås även nya krav för tillstånd att bedriva
verksamhet enligt SoL och LSS. Tillstånd får endast beviljas den som
genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i gällande
föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig
lämplig att bedriva sådan verksamhet. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Vidare införs nya motsvarande krav för godkännande för
enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen. 

Lagändringarna syftar till att säkerställa att privata utförare har
tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och
stärka allmänhetens tilltro till sektorn.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.