Proposition från Finansdepartementet

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden Prop. 2017/18:158

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen, förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även nya
krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas
tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen.

I propositionen föreslås vidare ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende vissa sociala tjänster och andra
särskilda tjänster, benämnda välfärdstjänster, vars värde beräknas
understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000 euro. För upphandling
av sådana tjänster föreslås att endast ett fåtal regler i LOU ska gälla om
bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation samt rättsmedel. I propositionen föreslås också bestämmelser om att upphandlande myndigheter ska få reservera deltagandet i upphandlingar av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller angivna krav i lagen.

Lagändringarna syftar till att säkerställa att privata utförare har
tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och
stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Förslagen bedöms även förenkla för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och främja den
idéburna sektorns deltagande i upphandlingar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.