Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om offentlig upphandling
(LOU) som syftar till att förenkla vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster, benämnda välfärdstjänster, vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000 euro. För upphandling av sådana tjänster föreslås att ett fåtal regler i 19 kap. LOU ska gälla om bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation av upphandlingen. Vissa andra allmänna bestämmelser i lagen ska också vara tillämpliga vid sådan upphandling, t.ex. bestämmelserna om rättsmedel. De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om bl.a. öppenhet och likabehandling
föreslås endast vara tillämpliga om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse.

Förslaget bedöms förenkla för såväl upphandlande myndigheter som
leverantörer och förbättra möjligheterna att inom ramen för upphandlingsregelverket ta tillvara de särskilda mervärden som leverantörer inom den idéburna sektorn kan erbjuda.

I lagrådsremissen föreslås vidare bestämmelser om att upphandlande
myndigheter ska få reservera deltagandet i upphandlingar av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller angivna krav i lagen.
Bestämmelserna genomför artikel 77 i EU-direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Syftet med förslaget är att tillvarata de möjligheter som finns att främja den idéburna sektorns deltagande i upphandlingar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.