Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning Diarienummer: Fi2017/02150/K

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning.

Ladda ner:

Remitteringen går ut till 149 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 11 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.