Proposition från Finansdepartementet

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet Prop. 2017/18:159

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag som syftar till att säkerställa att offentliga
medel används till den verksamhet som de är avsedda för inom socialtjänsten och skollagsreglerad verksamhet.

Regeringen föreslår att krav på tillstånd för att få ta emot offentlig
finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS, socialtjänstlagen, förkortad SoL, och skollagen. Endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet enligt LSS, SoL respektive skollagen ska få tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Vidare föreslår regeringen att tillstånd att bedriva enskild verksamhet
enligt SoL och LSS bara ska få lämnas till en juridisk person samt att
endast juridiska personer ska kunna godkännas som huvudmän enligt skollagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.