Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
7 maj 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.