Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld SOU 2018:1

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och bedöma om dagens regelverk – mot bakgrund av de stora förändringar i reklamlandskapet som skett under senare år – ger ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter.

Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att Konsumentverket bör ges skarpare tillsynsverktyg, bland annat en möjlighet att genomföra kontrollköp under dold identitet. Utredningen framför också att det kan finnas behov av nya former av tekniska lösningar för att Konsumentverket ska kunna bedriva en aktiv och effektiv tillsyn i den digitala miljön.