Remiss av SOU 2017:14 Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna samt Statskontorets förslag i Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – En analys av vad det skulle kosta om Migrationsverket tar över ansvaret (Statskontoret 2017:23) Diarienummer: Ju2018/02960/SIM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) samt Statskontorets förslag i Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – En analys av vad det skulle kosta om Migrationsverket tar över ansvaret (Statskontoret 2017:23).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
21 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.