Remiss av Skatteverkets promemoria Skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal Diarienummer: Fi2014/02271/S1

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Skatteverkets promemoria Skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal.

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till ändring av övergångsbestämmelser till ändringar i inkomstskattelagen och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Ändringarna syftar till att förhindra att beskattningen med avkastningsskatt förändras i samband med överlåtelse eller överföring av vissa försäkringsavtal som ingåtts före den 2 februari 2007.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
31 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.