Remiss av Promemoria med förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat Diarienummer: M2018/02659/R

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Promemoria med förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 31 januari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.