Remiss från Socialdepartementet

Remiss Promemoria Förbättrat grundskydd för pensionärer Diarienummer: S2019/00462/SF

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på Remiss Promemoria Förbättrat grundskydd för pensionärer. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 15 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.