Remiss av SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018 Diarienummer: Ju2019/00404/L4

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del svaren från dem som har ombetts att svara på remissen betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 13 maj 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.