Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet Diarienummer: M2019/01333/R

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Miljödepartementet remitterat promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet
senast den 1 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.