Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020 Diarienummer: M2019/01790/Ke

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Miljödepartementet har remitterat Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 5 december 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.