Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib Diarienummer: Ku2019/01708/CSM

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Kulturdepartementet på Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende
jiddisch och romani chib. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 1 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.