Remiss av promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13) Diarienummer: Ju2020/02447/L3

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet på promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.