Remiss från Miljödepartementet

Remiss om förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Diarienummer: M2020/01052/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av från de som ombetts svara på remissen om förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den
26 oktober 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.