Rättsliga dokument, Remiss från Socialdepartementet

Remiss av ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol Diarienummer: S2020/09651

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ändras så att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska vara förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Det skärpta förbudet föreslås träda i kraft den 24 december och gälla till den 15 januari 2021. Därefter ska förbud mot att servera alkohol efter kl. 22.00 åter gälla till utgången av februari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.