Remiss Kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll Diarienummer: UD2021/04158

Publicerad

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast den 19 maj 2021.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.