Remiss av En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45)

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 22
oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.