Remiss av Promemoria Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19 Diarienummer: I2021/02036

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Promemoria Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 9 augusti 2021. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.