Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Remiss av framställan om ändring i förordning (1999:215) om lotsavgifter Diarienummer: I2021/02136

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen remitterat Framställan om ändring i förordning (1999:215) om lotsavgifter.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 8 oktober 2021. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.