Remiss av kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap Diarienummer: M2021/01749

Publicerad Uppdaterad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 18 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.