Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten Diarienummer: M2022/01807, KN2023/00060

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 16 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.