Remiss av SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Näringsdepartementet har remit­terat betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 20 februari 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.