Remiss av utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter Diarienummer: I2022/02185

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen Utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 7 december 2022.

Rättelse

I tidigare publicerat dokument, Förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter, fanns ett felaktigt datum i 3 § och 6 §. Det angavs att elkonsumenten skulle ha rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 18 november 2022. Rätt datum är den 17 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.