Remiss av promemorian Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare Diarienummer: LI2023/ 01821

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare.

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 12 maj 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.