Remiss från Socialdepartementet

Remiss av PM S2023:02147 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik Diarienummer: S2023/02147

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat PM S2023:02147 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 september 2023. Svaren bör lämnas per e-post till [email protected] och med kopia till [email protected]. Ange diarienummer S2023/02147 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstanser
1. Biobank Sverige
2. Etikprövningsmyndigheten
3. Förvaltningsrätten i Uppsala
4. Inspektionen för vård och omsorg
5. Integritetsskyddsmyndigheten
6. Intertek Medical Notified Body AB
7. Intertek SEMKO AB
8. Justitiekanslern
9. Kammarrätten i Stockholm
10. Karolinska institutet
11. Lunds universitet
12. Läkemedelsindustriföreningen
13. Läkemedelsverket
14. Norrlands universitetssjukhus Umeå
15. Regelrådet
16. Region Gotland
17. Region Gävleborg
18. Region Halland
19. Region Jämtland Härjedalen
20. Region Kalmar län
21. Region Kronoberg
22. Region Norrbotten
23. Region Skåne
24. Region Stockholm
25. Region Uppsala
26. Region Värmland
27. Region Västerbotten
28. Region Västernorrland
29. Region Västmanland
30. Region Örebro län
31. Region Östergötland
32. Regionalt biobankscentrum Mellansverige
33. Regionalt biobankscentrum i Uppsala Örebro sjukvårdsregion
34. Regional biobankscentrum Västra Götaland
35. Regionalt biobankscentrum Norra
36. Regionalt biobankscentrum Syd
37. Regionalt biobankscentrum Sydöstra
38. Riksdagens ombudsmän
39. RISE Research Institutes of Sweden AB
40. Sahlgrenska universitetssjukhuset
41. Socialstyrelsen
42. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
43. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
44. Svenska Journalistförbundet
45. Svenska läkaresällskapet
46. Sveriges Kommuner och Regioner
47. Sveriges Tandläkarförbund
48. Sveriges Television
49. Sweden Bio
50. Swedish Labtech
51. Swedish Medtech
52. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
53. Teknikföretagen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.