Beredning av ärendet

När handlingen har registrerats tar departementets beredning av ärendet vid. Det kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av ärende det handlar om.

Komplettering

Ibland vill den som har tagit initiativ till ärendet göra en komplettering. Men det kan också vara så att handläggaren på det berörda departementet behöver ytterligare uppgifter för att kunna handlägga ärendet. Kompletterande uppgifter kan lämnas skriftligen eller muntligen. Muntliga uppgifter måste dokumenteras av handläggaren.

Remiss

Myndigheter, institutioner, intresseorganisationer och andra som berörs av ärendet kan ges tillfälle att komma med synpunkter innan regeringen fattar beslut. Detta kallas att skicka ärendet på remiss. Under Lagstiftningsprocessen kan du läsa mer om remissförfarandet.

Tillfälle att yttra sig

Den som tagit initiativet till ett ärende får alla kompletteringar och remissyttranden och ges tillfälle att yttra sig över dessa innan beslutsförslaget utarbetas.

Beslutsförslag

När ärendet är färdigutrett utarbetar handläggaren ett förslag till beslut och diskuterar det bland annat med sin chef och andra berörda enheter i departementet.

Gemensam beredning

Ibland kan ett ärende beröra flera statsråds ansvarsområden och ska i så fall beredas gemensamt med deras medarbetare. Alla statsråd måste vara överens om beslutet innan det tas upp på regeringssammanträdet.

Granskning

Beslutsförslaget granskas av departementets expeditionschef, som bland annat ansvarar för att ärendet har handlagts på ett korrekt sätt och att beslutet följer lagen. När denna granskning är klar kan förslaget tas upp för beslut av regeringen.