Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020 samt bemyndigande att ingå samarbetsavtal Diarienummer: UD2016/01030/AF

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Kenya inom ramen för denna strategi ska bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, en demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för fattiga människor.

Ladda ner:

Utvecklingssamarbetet ska även bidra till att förebygga konflikter i det kenyanska samhället. Samarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare ekonomiska relationer. Strategin ska gälla under perioden 2016-2020 och omfatta sammantaget 1 750 miljoner svenska kronor.

Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

 • Stärkt förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster
 • Förbättrad kapacitet hos offentliga institutioner och andra aktörer på nationell och lokal nivå att bidra till miljömässig hållbarhet, ökad motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer samt minskad klimatpåverkan
 • Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi
 • Förbättrad tillgång till miljömässigt hållbara grundläggande samhällstjänster

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

 • Stärkta demokratiska institutioner på nationell och lokal nivå
 • Stärkt rättssäkerhet
 • Stärkt kapacitet hos media och i det civila samhället att verka för en demokratisk utveckling och ansvarsutkrävande
 • Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner och civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja jämställdhet och respekten för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickor

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

 • Ökad produktivitet, hållbarhet och förädlingsgrad inom det småskaliga lantbruket
 • Förbättrade förutsättningar för framförallt kvinnor och ungdomar till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
 • Förbättrad tillgång till social trygghet för människor som lever i fattigdom
 • Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel och investeringar till gagn för en hållbar utveckling