Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2021– 2025 Diarienummer: UD2020/19046

Publicerad

Ladda ner:

Syfte

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Volym och period

Strategin ska gälla under perioden 2021–2025 och omfattar sammantaget 1,75 miljarder kronor.

Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) för respektive budgetår.