FAO och Svenska FAO-kommittén

Uppdaterad

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. Svenska FAO-kommittén skapades år 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Den svenska regeringens övergripande arbete med frågor som rör FAO som organisation hanteras av sekretariatet för EU- och internationella frågor (EUI) på Näringsdepartementet.

Regeringen ser FAO som en viktig aktör och är en stor givare till organisationens verksamhet med ett årligt stöd på totalt omkring 180 miljoner kronor. I relation till andra givare av frivilliga bidrag är Sverige för närvarande på åttonde största givarplats. Det senaste uppgifterna om att antalet hungrande i världen ännu en gång ökar gör FAO:s verksamhet än mer angelägen.

I december 2017 beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges engagemang i FAO. Viktiga områden som Sverige vill stärka är bland annat innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart vattenbruk.

Den svenska regeringens övergripande arbete med frågor som rör FAO som organisation hanteras av sekretariatet för EU- och internationella frågor på Näringsdepartementet.

Den svenska politiken för global utveckling

Arbetet inom ramen för FAO sammanfaller i hög grad med andra delar av regeringens arbete med global utveckling. Den svenska politiken för global utveckling söker ett helhetsperspektiv på utvecklingsfrågor och betonar vikten av samstämmighet mellan olika politikområden. Riksdagen beslutade detta i december 2003 mot bakgrund av regeringens proposition Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling. Näringsdepartementet har därför också ett nära samarbete med Utrikesdepartementet.

Svenska FAO-kommittén

Den svenska FAO-kommittén grundades 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Kommitténs uppgift är att bistå regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor med hänsyn till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald inom områdena jordbruk, fiske och skogsbruk. Kommittén ska bland annat ge råd i frågor som rör Sveriges deltagande i FAO:s verksamhet och skapa intresse för frågor som rör tryggad livsmedelsförsörjning.

Kommittén består av tolv ledamöter varav en ordförande och en sekreterare. 

Svenska FAO-kommitténs webbplats

FAO-kommitténs översättningar av FAO:s flaggskeppspublikationer

Svenska FAO-kommittén har låtit översätta sammanfattningar av några av FAO:s regelbundet återkommande så kallade flaggskeppsrapporter.

Fakta om FAO

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. FAO grundades år 1945 med syftet att bland annat bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och frihet från hunger samt en bättre världsekonomi.